Allmänna villkor

ANVÄNDARVILLKOR BRYTA PUNKT NU AB

 1. Inledande bestämmelser
  1.1. Dessa villkor gäller för Bryta Punkt Nu AB, 559285-7360 (”Bolaget”) tillhandahållande av tjänster (nedan ”Tjänsten”) via webbsidan www.bryta.nu (”Hemsidan”) och genom Bryta Punkt Nu Personal (”Företagstjänsten”). För användare av den mobila applikationen Bryta Punkt Nu gäller – i tillämpliga delar – användarvillkoren daterad den 2 mars 2023.

  1.2. Avseende Bolagets verksamhet vid sin fysiska mottagning tillämpas särskilda villkor och regler, om inte annat anges i dessa villkor. Avseende Företagstjänsten träffas separat avtal.

  1.3. Dessa villkor tillämpas mellan Bolaget och alla besökare, användare och/eller andra som har tillgång till Tjänsten (”Användaren”), oaktat om Användaren har tillgång till Tjänsten mot betalning, genom Företagstjänsten eller kostnadsfritt. Såvida inget annat särskilt anges är Tjänsten endast tillgänglig för privatbruk och icke-kommersiell användning.

  1.4. Genom att använda Tjänsten godkänner Användaren dessa villkor.

 2. Om Tjänsten
  2.1. Genom Tjänsten kan Användaren få hjälp att ändra sitt negativa beteende och förhindra återfall. Användaren tar del av program som är uppbyggda kring ett antal olika avsnitt med varierande tema. Vid varje avsnitt får användaren ta del av innehåll och övningsuppgifter, samt får möjlighet att ställa frågor till Bolaget.

 3. Grundläggande förutsättningar
  3.1. Tjänsten utgör ej hälso- och sjukvård. Tjänsten utgör ett stöd för Användaren men ska inte användas vid akut behov av hjälp. Bolaget kan inte hållas ansvarig om Tjänsten inte har effekt på Användaren.

 4. Bolagets KBT-mottagning och individuell kontakt
  4.1. Vid Bolagets fysiska mottagning bedrivs behandlingsverksamhet under översyn och kontroll av IVO, varvid särskilda regelverk tillämpas på hälso- och sjukvårdens område. Bolaget innehar erforderliga ansvarsförsäkringar.

  4.2. Användare av Företagstjänsten loggar in via sin e-postadress. All individuell kontakt mellan användare av Företagstjänsten och Bolaget genom samtal med terapeut och/eller användning av frågefunktionen kan, till efterkommande av lagkrav, komma att journalföras. Användaren av Företagstjänsten kan därför behöva legitimera sig för att tillåtas fortsätta ha individuell kontakt med terapeut eller använda frågefunktionen.

 5. Användning av Tjänsterna
  5.1. Genom att använda Tjänsterna accepterar Användaren dessa villkor och att Bolaget behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Bolagets integritetspolicy som återfinns på Hemsidan.

  5.2. Vid händelse Användaren inte godkänner dessa användarvillkor, eller eventuella ändringar i desamma, ska Användaren omedelbart avsluta användandet av Tjänsterna.

  5.3. Bolaget kan när som helst återkalla Tjänsten helt, eller mot enskilda Användare, mot angivande av rimligt skäl därtill.

  5.4. Bolagets integritetspolicy tillämpas även avseende verksamheten som bedrivs vid KBT-mottagningen.

 6. Ansvar och friskrivning
  6.1. Användaren ansvarar för varje uppgift som lämnas vid nyttjande av Tjänsten och i kontakt med Bolaget.

  6.2. Bolaget kan inte garantera att Användaren vid användning av Tjänsten inte blir avbruten, försenad eller utan fel.

  6.3. Bolaget ansvarar endast för direkta skador och inte för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, indirekt skada eller annan följdskada, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas Bolaget till last eller annars följer av tvingande lag. För det fall Hemsidan innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och Bolaget har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.

  6.4. Bolaget ansvarar inte för åtgärder som Användaren utför eller låter utföra efter användning av Tjänsten.
 1. Immateriella rättigheter
  7.1. All form av äganderätt, upphovsrätt, immateriella rättigheter och övriga rättigheter av vilket slag det än är till Bolagets varumärken och övriga tillgångar tillhör Bolaget med ensamrätt. Användare får inte använda ovanstående material på annat sätt än vad som uttryckligen framgår i dessa villkor. Detta innebär bland annat att materialet inte får mångfaldigas, överlåtas, marknadsföras eller i övrigt användas i annat syfte än att enligt dessa villkor använda Tjänsten.

 2. Underleverantörer
  8.1. Bolaget äger rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av Tjänsten.

 3. Marknadsföring
  9.1. Bolaget förbehåller sig rätten att via utskick till Användaren informera om erbjudanden och i övrigt rikta marknadsföring mot Användaren. Användaren har alltid rätt att avregistrera sig från sådana utskick från Bolaget genom att lämna meddelande därom enligt kontaktuppgifterna nedan.

 4. Villkorsändring
  10.1. Bolaget äger rätt att vid var tid uppdatera, utvidga, inskränka, justera och i övrigt förändra innehåll, funktion och design av Tjänsten. Sådana ändringar i Tjänsten kan påverka Användarens tidigare aktiviteter med Tjänsten och de funktioner eller program som används. Eventuella ändringar i Tjänsten kan eventuellt innebära att Användarens delmoment inom Tjänsten raderas eller återställs.

  10.2. Förändringar i Tjänsten meddelas Användaren på Hemsidan eller via e-post.

  10.3. Bolaget äger ensidigt rätt att förändra dessa villkor utan föregående avisering till Användaren. Användaren godkänner aktuella villkor vid varje användning av Tjänsten. Vid var tid gällande villkor finns alltid tillgängliga på Hemsidan.

 1. Överlåtelse
  11.1. Bolaget har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

 2. Virus m.m.
  12.1. Användaren får inte missbruka Hemsidan genom att medvetet införa virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat material som är avsett att orsaka skada eller annars är tekniskt skadligt. Användaren får inte försöka att få obehörig tillgång till Hemsidan, servern på vilken den lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till dem. Användaren får inte angripa systemet genom Denial of Service attacker, inbegripet men inte begränsat till överbelastningsattacker. Genom att bryta mot något av ovanstående kan Användaren göra dig skyldig till brott och Bolaget kommer att anmäla sådana överträdelser till myndigheter. Vid brott mot ovanstående kommer Användarens rätt att använda Tjänsten omedelbart att upphöra.

 3. Meddelanden m.m.
  13.1. All korrespondens med Bolaget ska i första hand ske per e-post. Aktuell e-postadress till Bolaget är hej@bryta.nu.

 4. Tvist
  14.1. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol, med Malmö tingsrätt som första instans. Svensk lag ska gälla för tvisten.

 5. Kontaktuppgifter
  Bolagsnamn: Bryta Punkt Nu AB
  Organisationsnummer: 559285-7360
  Adress: Grepgatan 15B, 216 34 Limhamn
  E-post: hej@bryta.nu
  Webbsida: www.bryta.nu


  Dessa villkor är giltiga från och med 27 maj 2021 och uppdaterades senast den 22 februari 2024.